lessphp fatal error: load error: failed to find /nfsmnt/hosting1_2/d/0/d095cbac-843f-466a-b56c-3f41dafa0b89/novyweb.sk/sub/unipo-interreg/wp-content/themes/tobbaco/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /nfsmnt/hosting1_2/d/0/d095cbac-843f-466a-b56c-3f41dafa0b89/novyweb.sk/sub/unipo-interreg/wp-content/themes/tobbaco/style.less Projekt Interreg | Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva archeologických nálezísk cezhraničného územia
Názov projektu: Spoločné dedičstvo: slovensko – poľské pohraničie v dobe bronzovej. / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko - polskie w epoce brązu
Celková hodnota mikroprojektu: 89.322,60 €
Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070
Názov prijímateľa: Prešovská univerzita v Prešove

O projekte

Tlačová správa: https://drive.google.com/open?id=1SykyBlPAPMUeCRYTEGjLGJaeXzgOm_n1

Predstavujeme publikáciu venovanej téme nášho projektu s otázkami súvisiacimi s archeologickým výskumom v dobe bronzovej, ako aj otázkami týkajúcimi sa ochrany a podpory archeologického dedičstva a úlohy múzeí pri budovaní miestnej identity a značky regiónu. Vydanie má trojjazyčný charakter (poľsko-slovensko-anglický), má atraktívny grafický dizajn a je obohatený indexom archeologických pojmov, ľuďmi a miestami uvedenými v texte. Dúfame, že táto podoba knihy dosiahne čo najširšie publikum a prispeje tak k šíreniu poznatkov o spoločnom archeologickom dedičstve na slovensko-poľskom pohraničí.

PDF: https://drive.google.com/open?id=1VXODZ-LUhvbaspxSfT0_Kvwe0IX7-nTh

 

V dňoch 21-22.05.2018 sa na Rzeszowskej univerzite uskutočnila konferencia týkajúca sa mikroprojektu Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej/Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu, realizovanom v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 (INT/EK/PO/1/I/B/0070). Príspevky boli prezentované v dvoch tematických blokoch: "Archeologický výskum doby bronzovej na slovensko-poľskom pohraničí" a "Ochrana a propagácia archeologického dedičstva na slovensko-poľskom pohraničí - úspechy, problémy, perspektívy". Na konferencii sa zúčastnili pracovníci a študenti z Rzeszowskej a Prešovskej univerzity, zástupcovia múzeí a miestnych samospráv Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja, ako aj odborníci z inštitúcií pre ochranu pamiatok.

IMG_0048 IMG_0121 IMG_0155 IMG_0168 IMG_0189 IMG_0201 IMG_0272 IMG_0304 IMG_0320 IMG_0354 IMG_0381 IMG_0464 IMG_0388 IMG_0481 IMG_0513 IMG_0519 IMG_0547 IMG_0577

Účastníci konferencie sa zúčastnili exkurzie po pamiatkach Rzeszowa a zhliadli aj archeologickú lokalitu Tyrawa Solna, okr. Sanok, kde boli objavené stopy soľného varenia z neskorej doby bronzovej. Návštevníci mali tiež možnosť vidieť jeden z niekoľkých soľných prameňov v oblasti. V Sanoku si účastníci vypočuli prednášku o archeologických náleziskách v Trepczy, okr. Sanok a taktiež navštívili Múzeum ľudovej architektúry.

2018-05-22 15.19.58 2018-05-22 15.47.30 2018-05-22 15.47.37 IMG_0602 IMG_0604 IMG_0620 IMG_0621 IMG_0629 IMG_0646 IMG_0656 IMG_0658 IMG_0659 IMG_0663 IMG_0694

 

Dňa 23.04.2018 sa uskutočnilo v Centre excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu otvorenie výstavy s názvom: "3D modely artefaktov z doby bronzovej". Výstava je prístupná širokej verejnosti.

IMG_7006IMG_7018IMG_7040IMG_7050IMG_7076IMG_7092IMG_7069

 

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Pozývame Vás na konferenciu, ktorá sa bude zaoberať otázkami súvisiacimi s projektom SPOLOČNÉ DEDIČSTVO:  SLOVENSKO-POĽSKÉ POHRANIČIE V DOBE BRONZOVEJ. Podujatie sa bude konať v dňoch 21. - 23. 05. 2018 v Rzeszowe.

Plagát PDF: https://drive.google.com/open?id=1BjShBa5YOCdcLg0jE0hg82UGi1_l8hDz

Program a abstrakty konferencie PDF: https://drive.google.com/open?id=1IDxvP_jJ6e73QT5CujPkQk7rdVUqaCLI

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Srdečne Vás pozývame na výstavu "3D modely artefaktov z doby bronzovej/Modele 3D artefaktów z epoki brązu", ktorej otvorenie sa uskutoční dňa 23.4.2018 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity (budova VŠA, 17. novembra 15, Prešov). Výstava potrvá do 11.5.2018. Dňa 21.5.2018 bude táto expozícia prezentovaná na pôde Rzeszowskej univerzity v Poľsku.

PDF: https://drive.google.com/open?id=1ySN86CilOzWUJvPIMA7vHC3OKyWKNfwH

 

 

Hlavným cieľom mikroprojektu je Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva archeologických nálezísk cezhraničného územia, čo je v súlade s cieľom prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Mapovanie, identifikácia vybraných archeologických nálezísk cezhraničného územia a ich následné predstavenie v atraktívnej podobe pre odbornú aj širokú laickú verejnosť nielen cezhraničného územia, predstavuje výraznú aktivitu predloženého projektu pre zabezpečenie špecifického cieľa výzvy – Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Realizáciou daného mikroprojektu chceme predstaviť verejnosti vybrané archeologické náleziská cezhraničného územia, ktoré tvoria spoločnú históriu tu žijúceho obyvateľstva, vzbudiť záujem o dejiny na tomto území a poukázať na spoločnú, vzájomne previazanú minulosť tu žijúcich národov a národností.

 

Mikroprojekt je potrebný z viacerých dôvodov:

  • Obyvatelia cezhraničného územia (ale nielen jeho) majú málo informácií o histórii tohoto územia a o historických súvislostiach.

 

  • Výstupy projektu budú prezentované vo forme expozície, ktorá by mohla byť využitá aj ako putovná medzi rôznymi mestami, resp. subjektami pohraničného územia, ktoré by o ňu mohli mať záujem.

 

  • Expozícia projektu ako jeden z výsledkov projektu bude môcť byť využitá aj v edukácii študentov rôznych typov škôl, čo zvýši disemináciu výstupov z projektu.

 

  • V implementácii projektu použijeme moderné IKT technológie, ktorými zatraktívnime charakter výstupov a zvýšime záujem o projekt a jeho výstupy.

 

3D skenovanie 

3D skenovanie sa realizuje pomocou skenera Geomagic Capture, ktorý využíva technológiu modrého LED svetla. Tento skener sníma 3D povrch tak, ako sa mu predmet pred ním zobrazí (skenuje to, čo vidí). Nakoľko je skener svetelný, najlepšie odráža povrch, ktorý je biely a matný. Na tmavé a lesklé povrchy sa odporúča aplikovať špeciálny prášok, ktorý predmet dočasne "zafarbí" na požadované vlastnosti. Pri archeologických bronzových pamiatkach bola v tomto smere pred nami ťažšia úloha. Predmety z bronzu bývajú tmavé a lesklé, a preto sme museli pracovať so svetlom a na artefakty sme nanášali matné a svetlé pásky. Prášok bol, vzhľadom k jedinečnosti predmetov, na tento účel nevhodný. Z následného však vyplynuli ďalšie situácie, ktoré bolo treba riešiť. Skenovanú pásku bolo na niektorých predmetoch vidieť a taktiež prekryli vzory, resp. dôležité časti. Tieto problémy sa však vyriešili finálnou úpravou predmetov, čoho výsledkom sú krásne modely, ktoré sú často na nerozoznanie od originálov.

 

Ako súčasť úlohy sa v Rzeszowe uskutočnilo 3D skenovanie skupiny vybraných archeologických artefaktov. Jednalo sa o bronzové pamiatky: srp, prívesok v tvare srdca a náramok z depotu objavených v Załęże (okres Jasło), taktiež bronzové hroty nájdené v Grzęske (okres Przeworsk) a Siedliskach (okres Rzeszow). Za sprístupnenie pamiatok ďakujeme vedeniu Okresného múzea v Rzeszowe (http://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/), kde sú uložené nálezy z lokalít Załęże, Grzęska a Siedliska. Ostatné predmety pochádzajú z nedávnych výskumov pracovníkov Archeologického ústavu Rzeszowskej univerzity a sú uložené v Univerzitnom depozitári archeologických materiálov v Rzeszowe (http://www.archeologia.ur.edu.pl/uniwersytecka-skladnica-materialow-archeologicznych/).

Archeologické predmety sa skenovali aj v ďalšom poľskom meste v Sanoku. Vybrali sa nálezy z lokalít Srogów Górny, Trepcza, Czerteż, Rzepedź (okres Sanok), ktoré nám sprístupnilo vedenie Historického múzea v Sanoku (http://muzeum.sanok.pl/pl/). Skenovali sa dva fragmenty bronzového náramku, náramok, sekerka, sekerka s tuľajkou, hrot šípu a 2 čakany pochádzajúce z lokalít Rzepedź a Strachocina (okres Sanok).

Priebežne, ale najmä nasledujúce obdobie sa zameriavalo na úpravu nálezov v programe Geomagic Design a následne sa skenovanie presunulo na slovenské územie. Z Prešovského samosprávneho kraja sa skenovali predmety v Múzeu v Kežmarku (http://www.kezmarok.com/), Vihorlatskom múzeu v Humennom (http://www.muzeumhumenne.sk/), Tripolitane - Krajskom múzeu v Prešove (http://tripolitana.sk/), Podtatranskom múzeu v Poprade (http://www.muzeumpp.sk/) a predmety na skenovanie nám taktiež zapožičala archeologická spoločnosť Triglav, s. r. o. (http://www.3glav.eu/), za čo im všetkým patrí naše poďakovanie.

Z múzea v Kežmarku sa skenoval sekeromlat z lokality Jeruzalemský vrch (Kežmarok), hrot kopije, sekerka s tuľajkou a náramok pochádzajúcich z depotu v Spišskej Belej, ihlica z Veľkej Lomnice (okres Kežmarok), džbánok z bližšie neurčenej lokality na Spiši a dýka s nitmi z obce Dravce (okres Levoča).

Z Vihorlatského múzea sme skenovali náramky a fragmenty náramkov z depotu v Ruskej Volovej (okres Snina) a dve sekerky. Jedna pochádzala z Humenného, ktorá bola nájdená počas stavby čistiarne odpadových vôd a druhá zo Stakčína (okres Snina), objavenej pri výkope jamy pre stĺp elektrického vedenia.

Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove nám zapožičala na skenovanie sekerku z Prešova-okolia, náramky, sekerku a kopiju z depotu v Hažlíne (okres Bardejov), fragmenty pieskovcových kadlubov a amulet z Terne (okres Prešov), bronzovú sekerku zo Zlatníka, ihlicu z hradu Šariš (okres Prešov) a ihlu, ihlice a obloženie luku z Ostrovian (okres Sabinov).

Skenované predmety v Podtatranskom múzeu boli taktiež veľmi zaujímavé. Hrot oštepu, anténový meč, ružicová spona a manžetový náramok s rebrami z lokality Poprad-Veľká, náramok z Novej Lesnej (okres Poprad), ihlica z Popradu-Matejovce, hrivna z Veľkého Slavkova (okres Poprad), sekera z Dreveníka a ľudská lebka z Gánoviec (okres Poprad).

Viacero artefaktov bolo skenovaných od archeologickej spoločnosti Triglav, s. r. o. nájdených na lokalite Griblovec v Prešove-Nižnej Šebastovej a na hrade Šariš (okres Prešov). Na nálezisku, kde sa našli časti vzácnej zdobenej mazanice sa zoskenovalo 7 mazaníc, rybársky háčik, dláta, pracka do opasku a z hradu nájdený bronzový náramok.

20170928_12211420170928_121125

Úprava v programe a 3D tlač

Úprava 3D modelov a 3D tlač na tlačiarni ZPrinter 650 sú aktivity, ktorá vyžadujú dlhší proces. Predtým, než sa predmet nastaví na tlačenie, musí sa upravovať v programe Geomagic Design. Nakoľko je skener Geomagic Capture svetelným skenerom a skenuje len to, čo vidí, nezoskenované časti (spodok, záhyby) sa zobrazia v programe ako diery. Takéto predmety nie je možné ešte tlačiť. Na ich spracovávanie je potrebný vysoký výkon počítačového zariadenia a na výsledný efekt sa musí istý čas čakať. Po niekoľkých operácia je predmet "zaobalený" a vhodný na 3D tlač.

Pri 3D tlači sa predmety modelov načítavajú do špeciálneho programu, ktorý je určený pre tlačiareň ZPrinter 650. Následne si tlačiareň s programom rozložia predmet, alebo predmety na vrstvy, ktoré sú 0,089 – 0,102 mm hrubé a vypočítajú si čas a materiál na tlačenie zadaného predmetu, alebo predmetov. Zvyčajne je to v niekoľkých hodinách. Ak materiálu nie je dostatok, systém upozorní zadávateľa na jeho doplnenie (môže ísť o sadrový kompozit, farebné, čisté náplne, odpadový zásobník, hlavice). Tlačiareň nezačne tlačiť, pokiaľ sa požiadavky nedajú do poriadku. Navyše, ak je nejaká časť používaním opotrebovaná, tlačiareň taktiež upozorní zadávateľa na toto napravenie (mazanie osiek, piestu, výmena filtra). Ak je všetko v poriadku, tlačiareň začne tlačiť každú vrstvu, jednu po druhej, z dolnej časti výrobku smerom nahor. Počas tlače sa špeciálne lepidlo aplikuje vo veľkej koncentrácii v okolí okrajov dielca, čím sa vytvorí silný povrch predmetu.

Po skončení tlače sa tlačiareň zahreje na vhodnú teplotu a dochádza k sušeniu výrobku, ešte pokiaľ je obklopený práškom. Po ukončení sušenia sa zvyšný prášok vyprázdni, ten sa odfiltruje a recykluje a na lôžku zostane vytlačený predmet. Predmet sa potom vyčistí vzduchovou pištoľou od zvyšného prášku a aplikuje sa naň finalizátor (tekutina, ktorá spevní predmet a zároveň vytiahne farby). Výsledné predmety je zvyčajne nutné ešte dopracovávať (brúsiť, dopĺňať, lepiť), nakoľko program, ako je uvedené vyššie, si často vytvorí vlastné doplnenia predmetov.

 

prívesok 3DDSC_8107

DSC_8207DSC_8221